KVKK

 Anasayfa  KVKK

TARIM KREDİ HOLDİNG AŞ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Tarım Kredi Holding AŞ. (“Holding”) , Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri İştirak Şirketlerinin faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik hedeflerin tespit edilmesi, şirketlerimizde yaşanabilecek yönetsel, hukuki ve mali sorunların tabi oldukları ekonomi ve mevzuat yapısı içerisinde daha kalıcı ve sağlıklı yöntemlerle çözüme kavuşturulması, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ele alarak, karar mekanizmalarında etkin ve hızlı olunabilmesi, güçlü bir mali ve ekonomik yapıya ulaşılması, yatırımların etkin, verimli, rantabl yapılabilmesi ve yönetilmesi, personel, üretim, pazarlama, satış konularında şirketlerle birlikte profesyonel çalışmalar yapılması amacıyla sermayesinin tamamı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından taahhüt edilerek kurulmuştur.

Bu kapsamda Tarım Kredi Holding AŞ. olarak her türlü kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK Kanunu”)’na uygun olarak güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak Holding tarafından ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

- Holding ve İştirak Şirketleri tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde faydalanabilmeniz,

- Holding ve İştirak Şirketleri ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi alınabilmesi

- Holding ve İştirak Şirketleri pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,

- Holding ve İştirak Şirketleri sigortacılık işlemleri

- Holding ve İştirak Şirketleri faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması

- Holding ve İştirak Şirketleri iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması

- Holding ve İştirak Şirketlerinin tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi

- Holding ve İştirak Şirketleri performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması

- Holding ve İştirak Şirketleri insan kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi

- Holding binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi

Süreçlerinde kurumumuz ürün ve hizmetlerinde faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz Holding ve İştirak Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, Holdinge ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlanması, yasalardan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, müşteri/tedarikçi değerlendirme ve hukuki uyum süreçlerinin ifası ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, İştirak Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanununu 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri birlik ve kooperatifleri, İştirak Şirketleri, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, iş ile ilgili işlemlerimizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz ve acentesi olduğumuz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Tarım Kredi Holding AŞ. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

- Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme

- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,

- Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşletilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVKK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte http://www.tkholding.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak kvkk@tkholding.com.tr ve tkholding@hs.kep.tr e-posta adreslerine veya Tarım Kredi Holding AŞ. Genel Müdürlüğü adresi olan Söğütözü Mah. 2176.Cad. Platin Tower No:7/13 Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla.

KVKK Başvuru Formu