İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 Anasayfa  Kariyer

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri ve aynı zamanda en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin önderliğinde kurulan, çatı şirketimiz Tarım Kredi Holding ve holdingimize bağlı tüm iştirak şirketlerimizin en önemli sermayesi insan kaynağı olan grubumuzun temel hedefi; Türk çiftçisinin her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, yüksek kalite standartlarında ve uygun şartlarda sağlamayı, ürünleri sağlıklı tedarik zinciri ile ulaştırmayı, Türk tarımını çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçlamaktır.

Bu çerçevede; temel olarak çalışanlarımız, liyakat esaslı istihdam politikamız ve adil yaklaşım prensipleri ile seçme ve yerleştirme süreçlerinden geçmekte, etnik köken, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeden takım çalışmasına uygun, idealist, yeniliklere açık insanlara şirketlerimizde görev vermekteyiz.

İş Sağlığı Güvenliği kuralları doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve organizasyonel gelişim çalışmaları hedefler, çalışmalar sonucunda, değişen ve gelişen faaliyetlerimize göre süreçlerimizi sürekli olarak en etkin hale getirir ve iş tanımlarımızı geliştiririz.

Kariyer hedefinin; yeteneğinin doğru yönetilmesi farkındalığı ile çalışanlarımızı çaba göstermeye teşvik ederken belirledikleri kariyer yolu için gerekli fiziki, sosyal ve psikolojik ortamı sunmaya özen gösteririz. Çalışanlarımızın ücret, sosyal hakları ve özlük hakları adil ücret politikamız ile koruma altındadır.

Yarına hazırlıklı olmayı sağlayacak yöntem ve tekniklerle çalışanlarımızın kişisel-mesleki bilgi, teknik destek ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli adımlar atılır, bütçe beklentileri ve şirket stratejileri doğrultusunda birim ve kişisel hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç analizleri gerçekleştirilir, sonuçlarına göre eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri planlayarak uygulamaya geçirilir.

Verilen hedeflerin sonuçları performans yönetim sistemi çerçevesinde değerlendirilir, gösterilen çaba ve başarı, maddi ve manevi olarak ödüllendirilir.

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımızın “TARIM KREDİ HOLDİNG Etik Kod Yönergesi” çerçevesinde hareket etmeleri zorunludur. Her türlü ayrımcılığı, fiziksel ve psikolojik şiddeti reddeden tutum ile etik ilkelerimize ve çalışma politikamıza uygun olmayan davranışların tespiti için etik ihlali bildirim kanallarımız sürekli açık tutulur.

Şirketimiz ve grup şirketlerimizin temel hedefleri doğrultusunda Türk çiftçisinin desteği ile bu topraklara değer vermek ve yüceltmek için çalışırız.