Kurumsal

Kullanım Koşulları

TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş. 

AYDINLATMA METNİ
Son Güncelleme Tarihi: 1.06.2021

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tarım Kredi Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.
 • Kimlik Bilgileri: Ad soyadı,
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon no, e-posta adresi, 
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları.
 • Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları.

A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,

 

Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

 

Şirket yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirket aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddeleri uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Çerez Kullanımı

 • Açık rızasının bulunması

 • İşlem Güvenliği

 • Pazarlama

 

 

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

B- MÜŞTERİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 


Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,
Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,
Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 
Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 
Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;
Pazarlama Sürecine İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları, kullanım alışkanlıkları/davranış analizleri bilgisi, 
Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler,  

 

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim

İş ortaklığı edinim süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Özlük Bilgisi

 • Hukuki İşlem Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 • Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi, 8/1. madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirketin tanınırlığını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi amacıyla bilgilerinizin kaydedilmesi

 • Açık rızanın alınması

 • Yurt içi paylaşıma yönelik açık rıza alınması

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Açık rıza alınması

 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 • Pazarlama Bilgisi

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara ve açık rızanızın bulunması halinde yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

C- POTANSİYEL MÜŞTERİ/İŞ ORTAĞI/TEDARİKÇİ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 


Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,
Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,
Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 
Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 
Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;
Pazarlama Sürecine İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları, kullanım alışkanlıkları/davranış analizleri bilgisi, 
Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler,  

C. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Özlük Bilgisi

 • Hukuki İşlem Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 • Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi, 8/1. madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirketin tanınırlığını arttırmak amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile uygun önerilerin sunulması amacıyla iletişime geçilmesi amacıyla bilgilerinizin kaydedilmesi

 • Açık rızanın alınması

 • Yurt içi paylaşıma yönelik açık rıza alınması

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Açık rıza alınması

 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 • Pazarlama Bilgisi

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara ve açık rızanızın bulunması halinde yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
    
D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 


Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,
Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,
Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 
Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 
Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;
Pazarlama Sürecine İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları, kullanım alışkanlıkları/davranış analizleri bilgisi, 
Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü, kilo, boy, ayakkabı numarası,
Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler,  

D.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. Ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Hizmet satın alım süreçleri kapsamında özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Özlük Bilgiler

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finans Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Fiziksel Bilgiler

 • Mesleki Deneyim

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Özlük Bilgisi

 • Hukuki İşlem Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 • Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Hizmet satın alım süreçleri kapsamında özlük dosyası süreçlerinin yürütülmesi

 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Dernek Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 • Biyometrik Veri

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Açık rıza alınması

 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 • Pazarlama Bilgisi

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, topluluk şirketlerine ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

E- TEDARİKÇİLERİMİZ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 


Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,
Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,
Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 
Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 
Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;
Pazarlama Sürecine İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları, kullanım alışkanlıkları/davranış analizleri bilgisi, 
Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler,  

 

E.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Özlük Bilgiler

 • Finans Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Mesleki Deneyim

İhale süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

Sözleşme süreçlerini yürütmek amacıyla tedarikçi bilgilerinin tutulması

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • Finans Bilgisi

Hukuki işlemlerin yürütülmesi

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Özlük Bilgisi

 • Hukuki İşlem Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 • Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Açık rıza alınması

 • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması

 

 • Pazarlama Bilgisi

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, topluluk şirketlerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

F- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

F.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR? 


Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, medeni durum bilgisi, anne ve baba adı, imza, kimlik numarası, 
İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi,
Lokasyon Bilgileriniz: Araç takip bilgisi (GPS), cihaz takip bilgisi,
Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim bilgisi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, fazla mesai bilgileri, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, mal bildirimi bilgileri, çalışma performans bilgileri, disiplin soruşturması, profesyonel/kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, izin durum bilgileri,
Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri,
Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet ve çek bilgileri, 
İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, şifre/parola bilgileri, log kayıtları,
Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, ses kayıtları, 
Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı ve kart bilgileri, mal bildirim bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri, gelir bilgileri, 
Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları;
Pazarlama Sürecine İlişkin Bilgileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket bilgileri, çerez kayıtları, kullanım alışkanlıkları/davranış analizleri bilgisi, 
Aracınıza İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, vakıf üyeliği bilgisi, sendika üyeliği bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler,  


F.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, merkezimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket içi güvenliğin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgileri

 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

 • Mesleki Bilgiler

Misafir kablosuz internet erişiminin sağlanması

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

 

 • Kimlik Bilgileri

 • İletişim Bilgileri

 • İşlem Güvenliği Bilgileri

Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

 • Kimlik Bilgileri

 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Otopark kullanımı süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

 

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Araç Bilgisi

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Bilgisi

 • Risk Yönetimi Bilgisi

 • Özlük Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Finansal Bilgiler

 • Mesleki Deneyim Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Hukuki İşlem Bilgisi

 • Aracınıza İlişkin Bilgiler

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması ve KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.


 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Denetim ve etik süreçlerinin yürütülmesi

 • Özel nitelikli verinin işlenmesi için açık rıza alınması

 • Açık rızanızın alınması

 

 • Pazarlama Bilgisi

 • Vakıf Üyeliği Bilgisi

 • Sendika Üyeliği Bilgisi

 • Sağlık Bilgisi

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler

 

F.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin F.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

H. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle  Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 1 Blok Apt. No: 8A/42Ümraniye /İstanbul  adresine  kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, ve tkholding@hs.kep.tr    kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket  sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@tkholding.com.tr      elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

I. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin  www.tarimkredi.org.tr  adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.